Se vores lejebetingelser


Nedenstående lejebetingelser gælder for alle bestillinger, medmindre andet tydeligt fremgår af ordrebekræftelsen. Deres bestilling er først gyldig, når De har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Sara Telte ApS, og denne er bekræftet af lejeren via e-mail. Ved bekræftelse godkender lejer samtidig Sara Teltes gældende lejebetingelser.

Lejebetingelser:

1. For nye kunder gælder det, at lejegebyret skal betales senest to dage før opstilling af det lejede udstyr. Betalingen kan foretages via forudbetaling til følgende bankkonto: Nordea Bank, konto nr. 2905-2551314718. Alternativt tilbydes betaling kontant ved opstilling eller via MobilePay.

1.1. For eksisterende kunder gælder en betalingsfrist på 7 dage netto efter modtagelse af faktura via e-mail, med mindre andet er aftalt.

1.2. Ved annullering af en ordre refunderes aconto indbetalinger for teltleje ikke.

1.3. Ved afbestilling senere end 14 dage før leveringsdato, betales 40% af lejebeløbet, dog minimum kr. 2000,-. 1.4. Ved afbestilling senere end 7 dage før leveringsdato, betales 100% af lejebeløbet.

2. Alle Sara Teltes telte er hvide, og de leveres med hvide sider, med mindre andet er aftalt. Ønskes der vinduer i teltet skal dette tydeligt forespørges.

3. Der kan tegnes en ”all-risk forsikring’’ på det lejede telt/telte, med mindre kunden selv har forsikring, som dækker det lejede udstyr. Forsikringssummen udgør alt efter telt str. og lejeperioden. Der er en selvrisiko på 5.000 kr. Forsikringen dækker: vand, brand, storm og hærværk.

4. Lejeren bærer det fulde ansvar for det lejede udstyr i den periode, hvor det er i lejerens besiddelse, herunder også for eventuelle hændelige uheld. Enhver skade eller mangel vil blive erstattet til den gældende markedspris.

5. I tilfælde af fejl eller mangler ved modtagelsen af teltene eller det lejede udstyr, er det vigtigt, at lejeren straks reklamerer overfor udlejeren. Udlejeren vil herefter straks sørge for at udbedre eventuelle fejl eller mangler.

6. Lejeren er alene ansvarlig overfor offentlige myndigheder og andre instanser. Derudover bærer lejeren ansvaret for eventuelle skader på nedgravede rør, kabler og lignende, der opstår ved udlejerens opsætning eller nedtagning af telte. Det er ligeledes lejerens/kundens ansvar at indhente eventuelle nødvendige tilladelser fra myndighederne, herunder tegninger over ledningsnettet i jorden, hvor det lejede telt skal opstilles.

7. Udlejeren påtager sig ikke ansvar for skader påført bygninger, personer eller andet materiel i løbet af udlejningsperioden, herunder både skader, der opstår indenfor og udenfor teltet.

8. Det er lejerens ansvar at sikre, at teltpladsen er plan og ryddet, samt at den er kørefast. Teltet opsættes i overensstemmelse med terrænets hældning og fald. Der skal være en fri transportvej på minimum 1 meter fra aflæsningsstedet til opsætningsstedet uden trin. Hvis dette ikke kan opfyldes, vil indbæring blive faktureret efter timepris, medmindre der er indgået en anden aftale.

9. Stearinlys er den eneste tilladte form for åben ild i teltet. Andre former for åben ild, såsom grill og fakler, er ikke tilladt hverken indenfor i teltet eller indenfor en radius af 10 meter fra teltet. Olielamper er heller ikke tilladt indenfor i teltet. Eventuelle overtrædelser vil medføre en efterfakturering for rengøring af eventuelle skader på teltet.

10. Det er ikke tilladt at anvende klistrende genstande såsom tape eller hæfteklammer på presenning og stel. Desuden må maling og andre genstande, der kan efterlade mærker, ikke benyttes på teltet, teltdugen, stænger, borde, stole, bænke eller andre lejede genstande. Eventuelle overtrædelser vil medføre et gebyr for fjernelse af limrester og lignende.

11. Borde, stole, bænke samt gulv afleveres aftørret, og der kan kræves et gebyr alt efter rengørings omfang, hvis dette ikke overholdes. Det kan forekomme at gulv skal vaskes inden brug, hvis ikke andet er aftalt.

12. Når teltet ikke er i brug, skal alle 4 sider være lukket.

13. Ved force majeure eller lignende der forhindrer opsætning eller nedtagning, er udlejer uden ansvar for lejer eller andre.

14. I tilfælde af force majeure eller lignende, som forhindrer opsætning eller nedtagning af teltet, påtager udlejeren sig intet ansvar overfor lejeren eller andre parter.